Zdroj: https://quillette.com/2018/05/10/two-arguments-inequality/

V priebehu prvej polovici 20. Storočia bolo výsledkom veľkej hospodárskej krízy a svetových vojen zredukované bohatstvo naprieč celým európskym kontinentom. Napriek tomu, že strata bohatstva viedla ku nižšej príjmovej nerovnosti, sa jedna krajina rozhodla znížiť nerovnosť ešte viac — za hranice toho čo si ostatné krajiny dokázali predstaviť. Prudko progresívne zdaňovanie príjmov a dedičstva, sociálny štát a aj znárodňovanie boli esenciou Sovietskeho režimu, ktorý sa pokúsil zrušiť koncept súkromného vlastníctva. Cieľom bolo znížiť peňažnú nerovnosť na úroveň, ktorá bola bezprecedentná v ľudskej histórii.

Zatiaľ čo sa Sovietsky zväz snažil minimalizovať nerovnosť, Západ videl jej nárast. Konzervatívni lídri v Spojenom Kráľovstve…


source: https://quillette.com/2018/05/10/two-arguments-inequality/

During the first half of the 20th century, World Wars and the Great Depression compressed the incomes of the wealthiest across Europe. Despite this historically low inequality, one economy planned to reduce wealth inequality beyond what others could imagine. The Soviet regime used steeply progressive taxation of income and inherited wealth, the welfare state, and nationalisation in an attempt to put an end to private property. In short, the aim was to reduce monetary inequality to the lowest level in human history.

Whilst the USSR tried to mitigate inequality, the West saw it rise. Conservative leaders in the UK, US…


Zdroj: https://www.jkyog.org/blog/search-happiness-leads-us-spirituality

Ekonómovia často odsudzujú šťastie ako aspekt týkajúci sa čisto sociológie a psychológie. Avšak jeho pozitívny vplyv na produktivitu práce ukazuje, že šťastie znamená viac, než si ľudia myslia. Zdá sa byť prirodzené predpokladať, že čím bohatší, tým šťastnejší, ale je tomu skutočne tak? Severské krajiny dosahujú najvyššie skóre šťastia napriek tomu, že nie sú najbohatšie, a niektoré z najbohatších krajín ako USA a Singapur sú menej šťastné ako Kostarika. Čo teda robia severské krajiny a Kostarika inak?


Source: https://www.jkyog.org/blog/search-happiness-leads-us-spirituality

Economists may often condemn happiness as an aspect related purely to sociology and psychology, but its positive effect on labour productivity shows there is much more to happiness than what one may think. It seems natural to presume that the richer, the happier, but is that really the case? Nordic countries score the highest on happiness despite not being the very richest, and some of the richest countries such as USA and Singapore are less happy than Costa Rica. So, what do Nordic countries and Costa Rica do differently?


The logo of the EU Emissions Trading System (source: https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/default/files/styles/oe_theme_medium_no_crop/public/2degrees.png?itok=knT5uxXl)

Introduction — Stern Review

Nicholas Stern (the former Chief Economist of the World Bank) known for his 700-page report called the “Stern Review”, states that climate change is the biggest market failure the world has ever seen. He estimates that if no action is taken, there is a 75 percent chance global temperatures will increase by 2–3°C, and a 50 percent chance the global temperatures will increase by as much as 5°C over the next 50 years, (1.5°C being the danger line for global warming). In Africa, there would be an enormous decline in crop yields, in addition to 40% of all species in…


Protests in the Belarus capital, Minsk

The escalation of the political situation in Belarus began after the election day on the 9th of August. The concerns about the credibility of the vote count were far from surprising since it has not been the first rigged election throughout 26 years of Lukashenko’s reign. Something, however, has changed in the minds of Belarusians. Somewhat rarely, they started to believe that they can become a catalyst for change. Despite the opposition leader fleeing to Lithuania, more and more Belarusians came to express their disapproval with the current system, and as of 24/08/2020, the numbers exceeded two hundred thousand protestors…

Dusan Repcak

Economics and Politics student at the University of Edinburgh.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store